Home / News / Fonti del Diritto Fiscale e Commerciale Bulgaro

Fonti del Diritto Fiscale e Commerciale Bulgaro

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН - Codice Commerciale - Entrato in vigore il 01/07/1991 Codice Commerciale ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО - Codice Contabile -  Entrato in vigore il 01/01/2002 Codice contabile ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО)  - Codice Tributario sulle Imposte delle Persone Giuridiche - Entrato in vigore il 01/01/2007 Codice Tributario sulle Imposte delle Persone Giuridiche ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Codice Tributario sulle Imposte delle Persone Fisiche - Entrato in vigore il 01/01/2007 Codice Tributario sulle Imposte delle Persone Fisiche ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Codice IVA  - Entrato in vigore il 01/01/2007 CODICE IVA 03.01.2014 ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС - Codice di Procedura Fiscale  Codice di Procedura Fiscale- dopk-27.06.2014 ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - Legge sulle Imposte e Tasse Locali Legge sulle imposte e tasse locali - zmdt-22.11.2013 ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС  - Codice sui contributi Fiscali e Previdenziali Codice sui contributi Fiscali e Previdenziali КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ – КСО - Codice della Previdenza Sociale  KCO - Codice della Previdenza Sociale КОДЕКС НА ТРУДА - Codice del Lavoro - Entrato in vigore il 01/01/1987 Codice del Lavoro - KT 25.03.2014